* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

עדכוני אבטחה עבור "TOSHIBA Service Station"


הבעיה


Toshiba Europe GmbH ‏(Toshiba TEG) הוציאה לאור עדכון חשוב כדי לתקן את נקודות התורפה של Toshiba Service Station. Toshiba ממליצה כי כל המשתמשים המושפעים יעדכנו את תוכנת המחשב שלהם כמתואר להלן על מנת לתת מענה לנקודות התורפה הללו.

תקציר


נקודות תורפה באבטחה חושפות את קובץ הרישום של המערכת לגישה בלתי מורשית. גרסאות תוכנה מושפעות:
TOSHIBA Service Station for Windows 7/Windows Vista/Windows XP: V2.2.14 וגרסאות מוקדמות יותר או גרסה 3.0.0.0
TOSHIBA Service Station for Windows 8/Windows 8.1/Windows 10*: בין הגרסאות V2.2.14 ו-2.6.15 או בין הגרסאות V3.1.0.0 ו-V3.1.1

*גרסאות בין V2.2.15.0 לגרסאות מתקדמות יותר אך מוקדמות מגרסה V2.3.0 או בין הגרסאות V3.0.1.0 ו-V.3.1.0.0 במערכת Windows 10 ששודרגה מ-Windows 7 אינן כלולות.
הקביעה של גרסת Toshiba Service Station המותקנת במחשב שלך עשויה להשתנות לפי מערכת הפעלה המותקנת. ראה הוראות נוספות להלן.

פתרון


עדכון לגרסה האחרונה של Toshiba Service Station פותר את בעיית נקודות התורפה באבטחה.
לקבלת הוראות מפורטות כיצד לקבוע אםToshiba Service Station מותקנת במחשב שלך, ראה "כיצד לקבוע אם Toshiba Service Station מותקנת במחשב שלך" תחת הסעיף "הוראות".
לקבלת הוראות מפורטות כיצד להתקין את Toshiba Service Station ולעדכן אותה לגרסה האחרונה, עיין בסעיף "הוראות התקנה" תחת "הוראות".

מידע נוסף


נקודת התורפה האמורה במערך האבטחה חלה רק על TOSHIBA Service Station V2.2.14 וגרסאות מוקדמות יותר או גרסה 3.0.0.0 ‏(Windows7/Windows Vista/Windows XP), או בין הגרסאות V2.2.14 ו-2.6.15 או בין V3.1.0.0 לבין V3.1.1 ‏(Windows 8/Windows 8.1/Windows 10).
אם Toshiba Service Station אינה מותקנת במחשב שלך, אינך מושפע ולא נדרש לנקוט שום פעולה נוספת.

הוראות

שיטת התקנה מומלצת
עדכון אוטומטי
  1. שמור את כל קובצי העבודה שבתהליך וסגור את היישומים הפתוחים.
  2. הפעל את Toshiba Service Station באחת הדרכים הבאות:
   א. Windows 10: לחיצה על מקש Windows לפתיחת תפריט 'התחל' ולאחר מכן חיפוש Toshiba Service Station ב'כל היישומים'
   ב. Windows גרסאות 8 ו-8.1: לחיצה על מקש Windows והזנת הטקסט 'Service Station'
   ג. Windows גרסאות 7 ו-Vista: לחיצה על לחצן ''התחל' וחיפוש קובץ התוכנית Toshiba Service Station.
  3. ברגע שתיפתח התוכנית Toshiba Service Station, לחץ על הלחצן המסומן "בדוק עדכונים"
  ServiceStatstion1
  -או- (בהתאם לגרסה של Toshiba Service Station)
  ServiceStatstion2

  ‏ 4. לחץ על 'התקן'.
  5. לחץ על לחצן 'התחל' כאשר יוצג החלון TOSHIBA Service Station.
  6. לחץ על 'כן' אם מוצג החלון 'בקרת חשבון משתמש'.
  7. פעל לפי ההוראות המוצגות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטת התקנה חלופית

עדכון ידני

הקביעה של גרסת Toshiba Service Station המותקנת במחשב שלך עשויה להשתנות לפי מערכת הפעלה המותקנת. ראה הוראות להלן בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.

כיצד לקבוע אם Toshiba Service Station מותקנת במחשב שלך


Windows 10
  1. לחץ על [מקש Windows] ‏+ X‏‎ ולאחר מכן בחר 'תוכניות ותכונות' מתוך תיבת הדו-שיח המוקפצת.
  Programs10

  2. אם אינך רואה את Toshiba Service Station ברשימת התוכניות, אינך צריך לבצע שום פעולה נוספת.
  3. אם אתה רואה את Toshiba Service Station ברשימת התוכניות והגרסה המותקנת היא בין V2.2.14 לבין2.6.15, לחץ כאן או הגרסה היא בין 3.0.0.0 לבין 3.1.1, לחץ כאן כדי להוריד אותה ובצע את ההוראות שיוצגו במסך. ניתן להציג את מספר הגרסה על ידי לחיצה שמאלית יחידה בעכבר על TOSHIBA Service Station.

Windows 8.1 ו-Windows 8
  1. פתח את תפריט 'התחל' על ידי החלקה מהירה מהפינה הימנית-תחתונה של המסך ולאחר מכן הקש על 'התחל'.
  2. הקש על 'הגדרות'.
  3. היכנס ל'הסרת התקנה' או 'החלפת תוכנית' בלוח הבקרה של Windows.
  Programs8
  4. אם אינך רואה את Toshiba Service Station ברשימת התוכניות, אינך צריך לבצע שום פעולה נוספת.
  5. אם אתה רואה את Toshiba Service Station ברשימת התוכניות והגרסה המותקנת היא בין V2.2.14 לבין 2.6.15, לחץ כאן או הגרסה היא בין 3.1.0.0 לבין 3.1.1, לחץ כאן כדי להוריד אותה ובצע את ההוראות שיוצגו במסך. ניתן להציג את מספר הגרסה על ידי לחיצה שמאלית יחידה בעכבר על TOSHIBA Service Station.

Windows 7
  1. היכנס ל'הסרת התקנה' או 'החלפת תוכנית' בלוח הבקרה של Windows.
  Programs7

  2. אם אינך רואה את Toshiba Service Station ברשימת התוכניות, אינך צריך לבצע שום פעולה נוספת.
  3. אם אתה רואה את Toshiba Service Station ברשימת התוכניות והגרסה המותקנת היא V2.2.14 או מוקדמת יותר, לחץ כאן או אם הגרסה היא 3.0.0.0, לחץ כאן כדי להוריד אותה ובצע את ההוראות שיוצגו במסך. ניתן להציג את מספר הגרסה על ידי לחיצה שמאלית יחידה בעכבר על TOSHIBA Service Station.

Windows Vista/ XP
  1. היכנס ל'הסרת התקנה' או 'החלפת תוכנית' בלוח הבקרה של Windows. (Windows Vista)
  ProgramsVista
  -או- (Windows XP) ‏
  ProgramsXP
  2. ניתן לראות את מספר הגרסה בחלון הפרטים. (אם המערכת שלך היא Windows Vista, הצג את חלון הפרטים דרך החלונית 'ארגון, פריסה ופרטים'.
  ProgramsVista2
  3. אם אינך רואה את Toshiba Service Station ברשימת התוכניות, אינך צריך לבצע שום פעולה נוספת.
  4. אם אתה רואה את Toshiba Service Station ברשימת התוכניות והגרסה המותקנת היא V2.2.14 או מוקדמת יותר, לחץ כאן או אם הגרסה היא 3.0.0.0, לחץ כאן כדי להוריד אותה ובצע את ההוראות שיוצגו במסך. ניתן להציג את מספר הגרסה על ידי לחיצה שמאלית יחידה בעכבר על TOSHIBA Service Station.