* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

מידע בטיחות חשוב


Toshiba מכריזה על תוכנית החלפה וולונטרית של כבלי חשמל של מחשבים ניידים מדגמים מסוימים


ב-‏25 נובמבר הכריזה 2014 Toshiba Europe GmbH ‏("Toshiba") על תוכנית החלפה וולונטרית של כבלי חשמל של מחשבים ניידים מדגמים מסוימים שיוצרו או הוחלפו במהלך תיקון. בשלב זה, לא ניתן להוציא מכלל אפשרות שכבלי חשמל מסוימים הקשורים לבעיה עלולים להתחמם עד כדי סכנת שריפה.

Toshiba מציעה להחליף ללא תשלום כבלי חשמל שעלולים להיות בעייתיים.

כבלי חשמל המשתתפים בתוכנית ההחלפה הוולונטרית נושאים את הסימון "LS-15" בחלק של הכבל המתחבר למתאם המתח וכלולים במסגרת תקופת ייצור מוגבלת הניתנת לזיהוי באמצעות המספר הסידורי של המחשב הנייד. בתמונה שלהלן מתואר המיקום של הסימון "LS-15".

כבלי חשמל שאינם נושאים את הסימון "LS-15" אינם כלולים בתוכנית ההחלפה האמורה.

כבל כוח

כדי לברר אם המחשב שלך שנשלח עם כבל חשמל או אם כבל החשמל שברשותך שהוחלף כלול בתוכנית ההחלפה הוולונטרית האמורה, בקר באתר האינטרנט של Toshiba בכתובת https://extranet.toshiba-tro.de/he-IL/acreplacement.aspx ופעל לפי ההוראות כדי להירשם לקבלת כבל חשמל תחליפי ללא תשלום.

אם כבל החשמל שברשותך כלול בתוכנית ההחלפה הוולונטרית של Toshiba, עליך לנתק את המחשב באופן מידי מזרם החשמל ולהמתין לכבל החשמל התחליפי שיישלח אליך. בינתיים, תוכל להמשיך להשתמש במחשב באמצעות הסוללה.

פנה למוקד הקשר של Toshiba בכל שאלה בנוגע לתוכנית ההחלפה הוולונטרית האמורה. כדי לאתר את מוקד הקשר הקרוב ביותר אליך, אתה מוזמן להשתמש במסד הנתונים העולמי ASP שלנו ולבחור את הארץ המתאימה בכתובת http://www.toshiba.eu/innovation/generic/ASP_SUPPORT/.